Η παραγωγή των προϊόντων μας ελέγχεται από το εξειδικευμένο μας προσωπικό ώστε να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα Διαχείρισης και Ασφάλειας των Τροφίμων.